Rate this page

قاعده اصلی همه ترافلها مخلوط شدن شکلات با خامه میباشد از آنجایی که شکلا ت سفید ذاتا” طعم شیر دارد مقدار خامه استفاده شده در آن حدود یک سوم ترافلهای دیگر میباشد تا طعمی دلنشین بدست آید. انواع ترافلهای شکلات سفید شامل: